Select Language
Thai  English  
IELTS course

เรียนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา


International Study Advice

หลักสูตร IELTS เข้มข้นพิเศษ รับรองความสำเร็จ

ทำไมต้องเลือกหลักสูตร STUDY IELTS ที่ Bangkok ? 
*98% ของผู้จบหลักสูตรนี้สามารถสอบผ่านในคะแนนที่กำหนด
 
*กว่า 50 % ของผู้จบหลักสูตรนี้ได้คะแนน 6.5 ขึ้นไป
 
*รับรองว่าได้คะแนนสูงกว่าแน่นอน !
 
*เรียนกลุ่มย่อย - เพียง 2-4 คนเท่านั้น
 
*สถานที่เรียนไป-มา สะดวก โดยรถไฟฟ้า BTS หรือ รถส่วนตัว
 
*สมัครเป็นสมาชิก ชมรมภาษาอังกฤษ IELTS ฟรี *
 
*ทดลองสอบ IELTS ฟรี  !

* ชมรมภาษาอังกฤษ IELTS (IELTS English Club) เป็นชมรมที่สมาชิกทุกคนสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบ IELTS ระหว่างกันอีกด้วย
 
 
" ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา "

*รับสอน Private Class สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ 
*การสอนกลุ่มเล็กเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง และการเรียนรู้ได้เร็ว
*เป็นที่ปรึกษาการเรียนฟรีรวมทั้งได้รทดสอบระดับความสามารถ
 
*ให้คำแนะนำและวางแผนการเรียนที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
 
*หลักการสอนแบบพิเศษที่ให้นักเรียนเข้าใจง่ายโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ
 
  เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและสื่อสารได้

เนื้อหาของคอร์สเรียนประกอบไปด้วย

 - การเขียน (Writing) ในส่วนของการเขียนจะสอนรูปแบบการเขียนย่อหน้าเชิงวิชาการ และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งใช้โดยทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัยและในการทำงาน 
 - หลักไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนนี้จะสอนให้ผู้เรียนรู้ถึงโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 
 - การฟัง (Listening) ในส่วนนี้จะสอนให้ผู้เรียนฝึกฝนกลยุทธ์ในการฟัง ฝึกฝนการจับใจความสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ และสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำ 
 
 - การพูด (Speaking) ในส่วนนี้จะสอนวิธีการพูดในการสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง การรายงานสุนทรพจน์ การนำเสนอผลงาน และการพูดถกเถียงเพื่อแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนจะได้ศึกษาจากการดูวิดีโอซึ่งจะได้รับแจกฟรี 
 
 - การอ่าน (Reading) ในส่วนนี้จะสอนเทคนิคให้ผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจถูกต้อง สอนให้ผู้เรียนทราบความหมายของคำศัพท์โดยการดูบริบท หรือจะเลือกลงเฉพาะหลักสูตรได้

มีข้อสงสัยปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 
ภาษาไทย โทร.              (+ 66)  084 667 8154
หรืออีเมลที่ 


 

 

Copyright © 2007-2008   INTERNATIONAL ENGLISH STUDY ADVICE   All rights reserved.